Personuppgiftspolicy för GuldKontakt som arrangeras av Föreningen Kontakta

Det är viktigt att du alltid känner dig trygg när du deltar i tävlingen GuldKontakt och lämnar dina personuppgifter till oss på Föreningen Kontakta Sverige (”Kontakta”) . Vi skyddar alltid dina uppgifter från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån vid var tid gällande lagstiftning. Kontakta kommer inte att behandla dina personuppgifter på annat sätt än som nedan beskrivs.

Kontaktas uppdrag och ändamål
Kontakta har som ändamål att verka för och företräda kundservice och försäljning på distans på den svenska marknaden. Kontakta ska särskilt driva sådana frågor som är gemensamma för medlemsföretagen och skapa förutsättningar för att medlemsföretagen ska kunna bedriva sin kundservice och försäljning på distans på ett seriöst samt affärsmässigt sätt.

Personuppgifts­ansvarig
Föreningen Kontakta är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom Föreningen Kontakta. Eventuell underleverantör till Kontakta är personuppgiftsbiträde. I de fall som personuppgiftsbiträde anlitas för behandling av personuppgifter tecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet endast behandlar personuppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning och enligt Kontaktas uttryckliga instruktioner.

Kontaktas behandling av personuppgifter
Kontakta samlar in och behandlar personuppgifter rörande kontaktpersoner hos Kontaktas medlemsföretag och dess anställda, personuppgifter rörande person som anmäler sig till Kontaktas nyhetsbrev eller deltar i Kontaktas evenemang, tävlingar och aktiviteter. Kontakta kan även i vissa fall komma att hantera personuppgifter avseende tillsyns- eller andra medlemsärenden.

Hantering av personuppgifter 
Samtliga kontaktuppgifter som Kontakta samlar in kommer att behandlas i Kontaktas kunddatabas och stödsystem. Syftet med behandlingen är att Kontakta på ett adekvat sätt ska kunna administrera medlemmars medlemskap och kommunicera med medlemmar, administrera deltagare till Kontaktas evenemang och aktiviteter samt skicka ut information till medlemsföretag samt övriga intressenter som samtyckt till att bli kontaktade av Kontakta.

Personuppgifterna kan komma att användas för interna analyser, uppföljning och utveckling av Kontaktas tjänster. Kontakta kan komma att använda utomstående part (medlem eller annan tredje part) för att underlätta eller outsourca en eller flera delar av Kontaktas tjänster och kan därmed komma att lämna dina personuppgifter direkt till dem.

Dessa tjänsteleverantörer har personuppgiftsbiträdesavtal med Kontakta som bland annat anger att tjänsteleverantören endast får behandla personuppgifterna i enlighet med Kontaktas uttryckliga instruktioner, mellan parterna tillämpliga avtalsvillkor och i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Tjänsteleverantören har därmed en skyldighet att följa Integritetsmyndighetens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter och tjänsteleverantören har även ett sekretessåtagande som hindrar tjänsteleverantören från att använda informationen för något annat ändamål än det som avtalats mellan parterna.

Hantering av personuppgifter GuldKontakt
Kontaktuppgifter som Kontakta samlar in om det tävlande bolaget och dess kontaktpersoner vid genomförande av tävlingen GuldKontakt kommer att behandlas i Kontaktas databas. Syftet med behandlingen är att Kontakta på ett adekvat sätt ska kunna administrera angiven aktivitet.

Personuppgifter rörande uppgifter som tillhör konsumenter eller anställda som utgör underlag för genomförande av tävlingen kommer att hanteras mellan det tävlande bolaget och det bolag som från tid till annan är mätpartner för genomförande av tävlingens mätningar. Kontaktas samarbete med mätpartner regleras i avtal och anger att samarbetspartner är skyldig att följa Integritetsmyndighetens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter. Samarbetspartnern har även ett sekretessåtagande som hindrar tjänsteleverantören från att använda informationen för något annat ändamål än det som avtalats mellan parterna. 

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Kontakta behåller personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna hantera företags medlemskap, den personliga kontakten med medlemsföretagets kontaktpersoner eller den aktivitet kontakten berör. När personuppgifterna inte längre är nödvändiga för fullgörande av Kontaktas åtagande eller vid begäran om radering, gallras personuppgifterna från Kontaktas system. Sådan gallring sker löpande.

Personuppgifter avseende deltagare i Kontaktas evenemang eller samarbeten raderas på begäran och gallras löpande.

Kontakt
Om den registrerade har frågor om Kontaktas behandling av personuppgifter, om personuppgifter är fel, ofullständiga eller missvisande eller har önskemål om att personuppgifter ska raderas kan den registrerade vända sig till Kontakta via e-post info@kontakta.se eller via telefon 08-669 77 77.

Om den registrerade (i) har allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet, (ii) anser att denna policy inte efterlevs av Kontakta, eller om (iii) registerutdrag önskas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, kan den registrerade vända sig till vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud under adressen kansli@kontakta.se.                                                                         

Solna 2017-11-22
Tina Wahlroth
VD Kontakta